Skolen skal bidra til å forberede barn og unge til en framtid vi vet lite om. Hva slags krav stiller det til lærere, skoleledere og studenter? På SETT2019 er temaene fagfornyelsen, digitalisering og lekens betydning i barnehagen. I programmet finner du spennende forelesninger og workshops om blant annet dette.

Fagfornyelsen – tverrfaglighet og dybdelæring i fokus

Norsk skole skal ta i bruk nye læreplaner fra 2020, og det blir sentralt under årets konferanse. I fagfornyelsen er tverrfaglighet og dybdelæring sentrale elementer. Kildekritikk og digitale ferdigheter er også selvsagte temaer.

God skoleutvikling krever ny kunnskap og ny kompetanse, og nye arbeidsmetoder må tas i bruk. Vi spør derfor: Hva sier den nyeste forskningen om skoleutvikling? Hvilke muligheter og føringer legger de nye læreplanene for bruk av digitale verktøy og andre læringsressurser? Hvordan sette klare mål for undervisningen og skape et godt læringsmiljø? Hva skjer med vurdering når vi får nye læreplaner? Hvordan påvirker digitaliseringen våre elever, og hva skal til for å gjøre dem til gode samfunnsborgere?

Barnehagelærerrollen og lekens betydning

Barnehagen betyr mye for barns mulighet til å oppleve en god barndom. Barnehagen er barns første møte med utdanning, og både politikere og barnehagelærere har store mål for barnas læring og danning. Barn skal oppleve glede og trivsel her og nå, og de skal samtidig ta med seg viktige erfaringer videre i livet. Hvordan balanserer barnehagelærere forventningene til barns læring?

Leken er barnas egen arena. Lek er en morsom og spennende måte å være sammen på. Leken gir barn mulighet til å ytre seg. Men leken blir også sett på som en viktig arena for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Hvordan påvirkes barns lek av ulike medier og den digitale virkeligheten som omgir oss? Hvordan påvirkes barnehagelærerens arbeid av kravene om dokumentasjon og arbeid med digitale verktøy?