Learnlab

Learnlab

Stand: A:10
E-post: yngve@learnlab.net
Telefon: +47 90785069

LearnLab ble lansert 1.januar 2018 og har allerede over 85.000 brukere, og vi realiserer progressiv pedagogikk i en digital verden.

LearnLab AS er et norsk selskap med ansatte i Oslo og København som utvikler innhold og teknologi til skoler i samarbeid med elever, lærere, ledere og forskere. Målet er å forsterke enkelte læringsformer gjennom (1) utvikling av læringsverktøy og innhold som stimulerer til dybdelæring, livsmestring og trivsel, og (2) etablering av fysiske og virtuelle profesjonelle læringsfellesskap som styrker elevene, lærerprofesjonen og elevsentrert skoleledelse.

Hvis et viktig mål med skolen er å gi eleven et solid utgangspunkt for et rikt og meningsfullt liv i fremtidens samfunn, tror vi dette oppnås best ved å la elevene delta i digitale og analoge læringsfellesskap samt tverrfaglige prosjekter preget av mangfold, growth mindset, samarbeid, teknologi, undring, åpenhet, fysisk aktivitet, spørsmål, kommunikasjon, demokrati, fagkunnskap, grunnleggende ferdigheter, indre motivasjon, problemløsning, kritisk og kreativ tenkning.

 

LearnLab was launched January 1th 2018 and has already over 60.000 users. We realize progressive pedagogy in a digital world.

LearnLab is a Norwegian company with employees in Oslo and Copenhagen that develop content and technology for schools in deep collaboration with students, teachers, leaders, and researchers. The main aim is to reinforce different kinds of learning through (1) developing technology and content that facilitate deep learning, life mastery, and well-being, and (2) establish physical and virtual professional learning communities (PLCs) that strengthens students, the teaching profession, and student-centred leadership.

If building a strong foundation for living a rich and meaningful life in the societies of the future is an important goal for the schools of today, we believe this is accomplished best by letting students today participate in digital and analogue learning communities and cross-curricular projects characterized by equity, diversity, growth mindset, collaboration, technology, curiosity, openness, physical activity, questions, communication, democracy, academic knowledge, basic skills, intrinsic motivation, problem-solving, creative and critical thinking.