Trond Smith-Meyer

Kommunikasjonsansvarlig i Kopinor