SPEKTER

SPEKTER

Stand: C:60
E-post: spekter@uis.no
Telefon: 51 83 29 76

 

Spekter er et ikke-anonymt verktøy for lærere, som brukes til å kartlegge læringsmiljøet i en skoleklasse og avdekke mobbing.

Det er ifølge opplæringsloven kapittel 9A en del av skolens mandat og plikt å innhente viktig informasjon om elevenes læringsmiljø. Spekter kan brukes som en rutine på skolen for å følge med, samt for å undersøke nærmere ved mistanke eller varsling, og kan på den måten ses på som en ikke-anonym digital elevsamtale.

Mobbing, maktrelasjoner og holdninger

Ved å ta i bruk Spekter kan skolen få opplysninger om mobbing, bråk i klassen, popularitet, maktrelasjoner, grupperinger og holdninger. Dette kan være viktig informasjon når skolen skal forstå en sak og gjennomføre tiltak, og sikre elevene et trygt og godt læringsmiljø.

Resultatene fra Spekter illustreres ved hjelp av sosiogram og tabellvisninger. På denne måten får lærerne et raskt overblikk over elevenes svar etter gjennomføring. Undersøkelsen kan dermed følges raskt opp i etterkant med individuelle elevsamtaler.

Abonnement til skoler

Abonnementet på Digital Spekter er på 12 måneder med løpende abonnement. Verktøyet kan bestilles av alle skoler i hele landet som har Feide-pålogging. Spekter tilbys både på bokmål, nynorsk og engelsk. Digital Spekter er lett å gjennomføre og gir skolen et raskt bilde over læringsmiljøet i en klasse.

Undersøkelsen er laget for elever fra 3./4. klasse på barneskolen og opp til og med videregående skole.

Levert av Læringsmiljøsenteret

Spekter er utviklet av Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) ved Universitetet i Stavanger (UiS), med spørsmål utarbeidet av professor Erling Roland. Spørsmålene i undersøkelsen er forskningsbaserte og systematisk sammensatt og formulert.

Læringsmiljøsenteret jobber med oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og egeninitierte oppgaver innen forskning og utvikling, kompetanseutvikling i barnehager og skoler samt undervisning og veiledning ved universitetet. Fagområdene våre er blant annet mobbing, læringsmiljø, klasseledelse, skolevegring, psykisk helse, sosial kompetanse, lekbasert læring, organisasjonsutvikling og mangfold og inkludering.

Spekter

Spekter